Khăn lau cồn 75%

  • 75% Alcohol Wipes

    Khăn lau cồn 75%

    Khăn lau cồn (Khăn lau vệ sinh)
    (Chứng chỉ FDA / NPN có sẵn cho các sản phẩm)
    (Chúng tôi có thể cung cấp khăn lau khô + ống đựng, sau đó cồn được lọc vào ống đựng ở điểm đến)